Λίγα λόγια

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες ηλικίας άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κοινό, το οποίο δεν έχει απαραίτητα θετική στάση απέναντι στη μάθηση. Κάποιοι δεν κατάφεραν να ενσωματωθούν στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά αισθάνονται την ανάγκη να επιστρέψουν στον χώρο του σχολείου προκειμένου να βελτιώσουν την θέση τους και να γίνουν δημιουργικοί πολίτες με σαφή γνώση των δικαιωμάτων τους.

Σκοπός των Σ.Δ.Ε. είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και την αποτελεσματικότερη ένταξη ή βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας. Η δομή και η λειτουργία τους υπαγορεύονται από τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τα κίνητρα των εκπαιδευομένων, τους οποίους εφοδιάζουν με σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση τόσο βασικών (γραφή, ανάγνωση και αριθμητικοί υπολογισμοί) όσο και νέων (χρήση ξένης γλώσσας και νέες τεχνολογίες) δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. διαφοροποιείται σημαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο, την διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Στα Σ.Δ.Ε. επιδιώκουμε τα σχολεία να είναι όχι τόπος μετάδοσης αλλά τόπος παραγωγής της γνώσης.

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 2 σχολικά έτη. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει 25 ώρες. Το ωράριο λειτουργίας είναι απογευματινό (4:30-8:30). Η έναρξη και η λήξη των διδακτικών περιόδων, οι σχολικές γιορτές και αργίες και οι διακοπές ακολουθούν εκείνα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Δικαίωμα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.