Εικόνες της κοινωνίας μέσα από τραγούδια με αγγλικό στίχο

Γλωσσική επεξεργασία γνωστών τραγουδιών με αγγλικό στίχο που δίνουν αφορμές για κοινωνικό προβληματισμό. Εντοπισμός των κοινωνικών παραμέτρων και συζήτηση για σχετικά ζητήματα. Δημιουργία θεματικών φακέλων με προσκόμιση υλικού και παρουσίαση.